Målprisen 2019 til Jostedal Hotell

Jostedal Hotell er tildelt Målprisen for 2018. Det vart kunngjort under Lustramarknaden 15. juni, og prisen vart overrekt til Laila Gjerde på Jostedal hotell 28. juni.

Jostedal Hotell, og Solvang Kafé og Pensjonat som namnet var før, kunne ha fått ein målpris kvar dag det har vore drift der, men det skulle gå 68 år før det skjedde. I 1976 tok Laila Gjerde over, utvida i fleire omgangar og oppgraderte til hotellstandard for snart 20 år sidan, men den språklege standarden har alltid lege fast. Gjester frå alle delar av Noreg, Norden og andre verdshjørne møter ein stødig og konsekvent bruk av nynorsk og eit like stødig jostedalsmål bak disken. Det kan knapt tenkjast ein betre ambassadør for nynorsk og dialekt enn den lystige og venlege Laila.

Jostedal Hotell og Laila har både vorte Årets bedrift og fått Bygdeutviklingsprisen til fylket, som speglar to viktige ting: Det er både eit solid forretningstiltak og ein særs viktig institusjon for bygda, som held heilårsope og er bygdefolket sin faste møteplass. Me kan lett rekne det som sjølvsagt at eit familieeigd bygdehotell nyttar nynorsk, men då undervurderer me kva det har å seie. Verksemder som brukar nynorsk som noko heilt sjølvsagt, utan å gjere noko nummer av det, viser både gjestane og ikkje minst alle som bur og veks opp her at det er det samfunnsberande språket. Det er gull verdt for eit språk som dominerer lokalt, men som nasjonalt må kjempe for status og livsrom.

Prisen er som før eit foto frå fjellheimen vår, teke av Frank Smedegård.

Til lukke med Målprisen 2019!

Gaupne, 15. juni 2019

Styret i Luster mållag

Oddmund L. Hoel, leiar

Stein Bugge Næss   Ann Kristin Sperle    Ragnhild Ås    Eldbjørg H. Fossøy

Målprisen 2018 til Torodd Joranger

Torodd Joranger er tildelt Målprisen for 2018. Det vart kunngjort under Lustramarknaden 9. juni. Prisvinnaren var sjølv på familietur i Oslo fekk overrekt prisen 12. juni av leiar Oddmund Hoel. Grunngjeving frå styret i Luster mållag: Fortsett å lese ‘Målprisen 2018 til Torodd Joranger’

Årsmøte 9. april

Det blir årsmøte i Luster mållag måndag 9. april klokka 18-19 på rådhuset i Gaupne.

Vanlege årsmøtesaker (årsmelding, rekneskap, arbeidsplan, val).

Styret

Ikkje målprisutdeling

Det blir ikkje målprisutdeling på Lustramarknaden 10. juni 2017. Me orienterer om dette sidan det har vore eit fast innslag dei fleste år sidan 2002. Det er praktiske grunnar til at me ikkje deler ut prisen no, og me vil kome attende til målprisen ved eit seinare høve. God lustramarknad til alle!

 

Målprisen 2016 til Norskopplæringa i Sogndal

Leiar for Norskopplæringa, Elisabeth Norman, tok imot prisen under Lustramarknaden saman med seks av kursdeltakarane frå Luster. Grunngjeving frå styret i Luster mållag:

Dette er opplæringstenesta som driv norskopplæring for vaksne innvandrarar i Luster. Det vanlege i mange nynorskkommunar har vore at dei vaksne har lært bokmål sjølv om borna deira har lært nynorsk i skulen. Dei siste åra har eit stort nasjonalt arbeid med Noregs Mållag i spissen fått mange titals nynorskkommunar til å leggja om til nynorsk. Det er rett og rimeleg og ikkje verdt ein målpris i seg sjølv, men somme kommunar har vore viktigare enn andre i denne omlegginga. Fortsett å lese ‘Målprisen 2016 til Norskopplæringa i Sogndal’

Landsmøte i Noregs Mållag

Representasjonen frå Luster var god på landsmøtet i Noregs Mållag i Bergen 15.-17. april: Trude Bukve frå Bergen mållag, Oddmund Hoel frå Luster mållag, avtroppande leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, og Kine Svori frå Studentmållaget i Oslo.

Marit fekk dundrande applaus frå landsmøtet for å ha leia landssamskipnaden energisk og stødig i tre aktive år.

(Foto: Erik Grov, Noregs Mållag)

Årsmøte 10. april

Det blir årsmøte i laget sundag 10. april klokka 19-20 på rådhuset i Gaupne.

Vanlege årsmøtesaker (årsmelding, rekneskap, arbeidsplan, val).

Styret

Målprisen 2015 til Radio Luster

Styreleiar Finn Skare og redaktør Kristen Ormberg tok imot prisen på vegne av Radio Luster under Lustramarknaden 13. juni. Grunngjeving frå styret i Luster mållag:
Radio Luster hadde si fyrste sending valdagen i 1985 og har såleis halde det gåande i 30 år. Det er verdt ein pris i seg sjølv. Dei fleste nærradioane som dukka opp i 1980- og 90-åra, vart døgnfluger, og nokre få utvikla seg til kommersielle radioar. Radio Luster er i den vesle og eksklusive gruppa med radioar som har drive ein mannsalder på dugnad, og attpåtil i bygde-Noreg.

Når Radio Luster får Målprisen, er det for god dialektbruk gjennom alle desse åra. Radioen har hatt ein stad mellom 150 og 200 medarbeidarar på 30 år. Når ein snakkar på radio, tenkjer ein betre etter enn til vanleg korleis ein formulerer seg og kva ord, former og talemåtar ein nyttar. Slik har Radio Luster vore ein skule i god og medviten dialektbruk for medarbeidarane, til glede for dei mange lyttarane i kommunen. Radioen har òg hatt mange medarbeidarar som har vore opptekne av språk og dialekt, og som har gjort dette til tema i sendingane. Fortsett å lese ‘Målprisen 2015 til Radio Luster’

Målprisen 2014 til Breheimsenteret

Breheimsenteret frå målprisen 2014. Oddmund Hoel (Luster mållag) og Peder Kjærvik (Breheimsenteret)

Breheimsenteret frå målprisen 2014. Oddmund Hoel (Luster mållag) og Peder Kjærvik (Breheimsenteret)

Peder Kjærvik tok imot prisen på vegne av Breheimsenteret under Lustramarknaden 14. juni. Grunngjeving frå styret i Luster mållag:

Breheimsenteret AS får målprisen for den gode og konsekvente bruken av nynorsk sidan senteret opna dørene i Jostedalen i 1993. Med «konsekvent» meiner me ikkje at Breheimsenteret berre brukar nynorsk. På ein vanleg sommardag er eit større tal tungemål i omlaup på Breheimsenteret. Turistar frå alle verds- og landsdelar og sommararbeidarar i aktivitetsverksemdene frå like mange stader, syter for eit stort språkleg mangfald. Men tekstane som rettar seg mot dei ein kan forvente at skjønar norsk, altså alle frå Norden, inkludert det sentrale Austlandet, er på nynorsk. Breheimsenteret ser aldri ut til å ha brydd seg det minste om at denne delen av marknaden er meir vant til å få ting på bokmål. Fortsett å lese ‘Målprisen 2014 til Breheimsenteret’

Årsmøte 30. mars

Det vert årsmøte i Luster mållag sundag 30. mars klokka 19.00 på Rådhuset i Gaupne.

Vanlege årsmøtesaker.

Styret