Målprisen 2019 til Jostedal Hotell

Jostedal Hotell er tildelt Målprisen for 2018. Det vart kunngjort under Lustramarknaden 15. juni.

Jostedal Hotell, og Solvang Kafé og Pensjonat som namnet var før, kunne ha fått ein målpris kvar dag det har vore drift der, men det skulle gå 68 år før det skjedde. I 1976 tok Laila Gjerde over, utvida i fleire omgangar og oppgraderte til hotellstandard for snart 20 år sidan, men den språklege standarden har alltid lege fast. Gjester frå alle delar av Noreg, Norden og andre verdshjørne møter ein stødig og konsekvent bruk av nynorsk og eit like stødig jostedalsmål bak disken. Det kan knapt tenkjast ein betre ambassadør for nynorsk og dialekt enn den lystige og venlege Laila.

Jostedal Hotell og Laila har både vorte Årets bedrift og fått Bygdeutviklingsprisen til fylket, som speglar to viktige ting: Det er både eit solid forretningstiltak og ein særs viktig institusjon for bygda, som held heilårsope og er bygdefolket sin faste møteplass. Me kan lett rekne det som sjølvsagt at eit familieeigd bygdehotell nyttar nynorsk, men då undervurderer me kva det har å seie. Verksemder som brukar nynorsk som noko heilt sjølvsagt, utan å gjere noko nummer av det, viser både gjestane og ikkje minst alle som bur og veks opp her at det er det samfunnsberande språket. Det er gull verdt for eit språk som dominerer lokalt, men som nasjonalt må kjempe for status og livsrom.

Prisen er som før eit foto frå fjellheimen vår, teke av Frank Smedegård.

Til lukke med Målprisen 2019!

Gaupne, 15. juni 2019

Styret i Luster mållag

Oddmund L. Hoel, leiar

Stein Bugge Næss   Ann Kristin Sperle    Ragnhild Ås    Eldbjørg H. Fossøy

Målprisen 2018 til Torodd Joranger

Torodd Joranger er tildelt Målprisen for 2018. Det vart kunngjort under Lustramarknaden 9. juni. Prisvinnaren var sjølv på familietur i Oslo fekk overrekt prisen 12. juni av leiar Oddmund Hoel. Grunngjeving frå styret i Luster mållag:

Torodd Joranger har vore ein meir skrivande kar enn dei fleste heile livet. Alt i barneskuletida var han ein flittig og premiert innsendar til barnesidene i Aftenposten og Nationen. Røynsla som lokalavisjournalist tok Torodd med seg både inn i arbeidet i Luster kommune og i alt lagsarbeid han har engasjert seg i. Mange tenkjer nok særleg på arbeidet med Bjønnaposten der Torodd var den sentrale alt frå tidleg i 1970-åra, noko han fekk kommunen sin kulturpris for i 2007. Han har skrive sjølv, redigert stoff frå andre og teke seg av den grafiske utforminga. Han har også ofte vore å sjå med kameraet. I kommunen har Torodd lagt ned eit stort arbeid med informasjonsbladet Lustranytt, og som pensjonist han er framleis med på å lage Lustranytt. Han har også vore med i fleire boknemnder, og no arbeider han med ei jubileumsbok om Joranger kyrkje.

Me vil også framheve sterkt ei mindre synleg rolle Torodd Joranger har hatt. Lag og organisasjonar som har hatt bruk for hjelp til utforming av tekstar av alle slag, både språkleg og grafisk, har gjerne vendt seg til Torodd, og han seier alltid ja. Røynsla hans i å skrive og presentere stoff av mange slag har vore til glede for svært mange. Han ordlegg seg lett, på ein god og stødig nynorsk. Torodd har vore og er framleis ein svært viktig bakmann for godt språk og god nynorsk i Luster, og denne lite synlege innsatsen, oftast på dugnad, fortener han stor heider for.

Prisen er som før eit foto frå fjellheimen vår, teke av Frank Smedegård.

Til lukke med Målprisen 2018!

Gaupne, 9. juni 2018

Styret i Luster mållag

Oddmund L. Hoel, leiar

Stein Bugge Næss       Ann Kristin Sperle      Ragnhild Ås     Eldbjørg H. Fossøy

Årsmøte 9. april

Det blir årsmøte i Luster mållag måndag 9. april klokka 18-19 på rådhuset i Gaupne.

Vanlege årsmøtesaker (årsmelding, rekneskap, arbeidsplan, val).

Styret

Ikkje målprisutdeling

Det blir ikkje målprisutdeling på Lustramarknaden 10. juni 2017. Me orienterer om dette sidan det har vore eit fast innslag dei fleste år sidan 2002. Det er praktiske grunnar til at me ikkje deler ut prisen no, og me vil kome attende til målprisen ved eit seinare høve. God lustramarknad til alle!

 

Målprisen 2016 til Norskopplæringa i Sogndal

Leiar for Norskopplæringa, Elisabeth Norman, tok imot prisen under Lustramarknaden saman med seks av kursdeltakarane frå Luster. Grunngjeving frå styret i Luster mållag:

Dette er opplæringstenesta som driv norskopplæring for vaksne innvandrarar i Luster. Det vanlege i mange nynorskkommunar har vore at dei vaksne har lært bokmål sjølv om borna deira har lært nynorsk i skulen. Dei siste åra har eit stort nasjonalt arbeid med Noregs Mållag i spissen fått mange titals nynorskkommunar til å leggja om til nynorsk. Det er rett og rimeleg og ikkje verdt ein målpris i seg sjølv, men somme kommunar har vore viktigare enn andre i denne omlegginga.

For nokre år sidan vedtok Luster kommune å leggja om til nynorsk, og den felles norskopplæringstenesta for Sogndal og Luster heiv seg rundt. På kort tid gjorde dei den store jobben som ei slik omlegging er for eit stort opplæringssenter, og det har dei gjort på ein måte som har vekt nasjonal merksemd. For eit par veker sidan vart det nye læreverket NorskPluss B2 presentert nettopp i Sogndal. Det er eit læreverk i norsk for framandspråklege på det aller høgaste nivået som lenge har mangla på nynorsk. Norskopplæringstenesta vår har vore heilt sentral i utarbeidinga av verket.

Norskopplæringstenesta har òg stilt opp for å argumentera for at vaksne innvandrarar i nynorskområdet bør få opplæring på nynorsk – eit syn som faktisk er omstridd i ein del nynorskkommunar. – Dei flytter jo sikkert til ein bokmålsby i alle høve, seier somme. Det har ikkje vore utgangspunktet for norskopplæringstenesta vår. Dei som kjem hit, skal ynskjast velkomen og lærast opp i språket som dominerer her. Fyrst og fremst er det snakk om vanleg folkeskikk, men innvandringa er òg viktig for folketalsutviklinga i heile Distrikts-Noreg som me høyrer til. Nynorsk er skriftmålet som samsvarar med den dialekten dei høyrer dagleg, og ikkje minst: Det er språket borna deira lærer på skulen og gjer leksene sine på heime, og det er det språket alle meldingar frå skule, kommune og andre offentlege etatar er skrive på.

Prisen er som før eit foto frå fjellheimen vår, teke av Frank Smedegård.

Til lukke med Målprisen 2016!

Gaupne, 11. juni 2016

Styret i Luster mållag
Oddmund L. Hoel
leiar
Stein Bugge Næss    Ann Kristin Sperle      Ragnhild Ås     Eldbjørg H. Fossøy

Landsmøte i Noregs Mållag

Representasjonen frå Luster var god på landsmøtet i Noregs Mållag i Bergen 15.-17. april: Trude Bukve frå Bergen mållag, Oddmund Hoel frå Luster mållag, avtroppande leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, og Kine Svori frå Studentmållaget i Oslo.

Marit fekk dundrande applaus frå landsmøtet for å ha leia landssamskipnaden energisk og stødig i tre aktive år.

(Foto: Erik Grov, Noregs Mållag)

Årsmøte 10. april

Det blir årsmøte i laget sundag 10. april klokka 19-20 på rådhuset i Gaupne.

Vanlege årsmøtesaker (årsmelding, rekneskap, arbeidsplan, val).

Styret

Målprisen 2015 til Radio Luster

Styreleiar Finn Skare og redaktør Kristen Ormberg tok imot prisen på vegne av Radio Luster under Lustramarknaden 13. juni. Grunngjeving frå styret i Luster mållag:

Radio Luster hadde si fyrste sending valdagen i 1985 og har såleis halde det gåande i 30 år. Det er verdt ein pris i seg sjølv. Dei fleste nærradioane som dukka opp i 1980- og 90-åra, vart døgnfluger, og nokre få utvikla seg til kommersielle radioar. Radio Luster er i den vesle og eksklusive gruppa med radioar som har drive ein mannsalder på dugnad, og attpåtil i bygde-Noreg.

Når Radio Luster får Målprisen, er det for god dialektbruk gjennom alle desse åra. Radioen har hatt ein stad mellom 150 og 200 medarbeidarar på 30 år. Når ein snakkar på radio, tenkjer ein betre etter enn til vanleg korleis ein formulerer seg og kva ord, former og talemåtar ein nyttar. Slik har Radio Luster vore ein skule i god og medviten dialektbruk for medarbeidarane, til glede for dei mange lyttarane i kommunen. Radioen har òg hatt mange medarbeidarar som har vore opptekne av språk og dialekt, og som har gjort dette til tema i sendingane.

Det må òg framhevast at Radio Luster har vore viktig for å auka den lokalpolitiske interessa i Luster. Ein viktig bakgrunn for skipinga av radioen var informasjonsbehovet i samband med Breheimenutbygginga, og radioen har heile vegen teke opp aktuelle saker og i mange år hatt faste sendingar frå kommunestyremøta. Slik utgjer radioen i dag ein viktig del av det lokale folkestyret, og godt språk og godt folkestyre er to sider av same sak.

Prisen er som før eit foto frå fjellheimen vår, teke av Frank Smedegård.

Me vonar de held fram på same gode vis i minst 30 år til og ynskjer til lukke med Målprisen 2015!

Gaupne, 13. juni 2015

Styret i Luster mållag
Oddmund L. Hoel
leiar
Stein Bugge Næss    Ann Kristin Sperle      Ragnhild Ås     Eldbjørg H. Fossøy

Nettsida til Radio Luster

Om prisutdelinga hjå Luster kommune

Målprisen 2014 til Breheimsenteret

Breheimsenteret frå målprisen 2014. Oddmund Hoel (Luster mållag) og Peder Kjærvik (Breheimsenteret)

Breheimsenteret frå målprisen 2014. Oddmund Hoel (Luster mållag) og Peder Kjærvik (Breheimsenteret)

Peder Kjærvik tok imot prisen på vegne av Breheimsenteret under Lustramarknaden 14. juni. Grunngjeving frå styret i Luster mållag:

Breheimsenteret AS får målprisen for den gode og konsekvente bruken av nynorsk sidan senteret opna dørene i Jostedalen i 1993. Med «konsekvent» meiner me ikkje at Breheimsenteret berre brukar nynorsk. På ein vanleg sommardag er eit større tal tungemål i omlaup på Breheimsenteret. Turistar frå alle verds- og landsdelar og sommararbeidarar i aktivitetsverksemdene frå like mange stader, syter for eit stort språkleg mangfald. Men tekstane som rettar seg mot dei ein kan forvente at skjønar norsk, altså alle frå Norden, inkludert det sentrale Austlandet, er på nynorsk. Breheimsenteret ser aldri ut til å ha brydd seg det minste om at denne delen av marknaden er meir vant til å få ting på bokmål.

Luster er tjukkaste nynorskland, men sjølv her er det særs viktig at me har institusjonar med ei brei kontaktflate utover som tek det for gjeve at alt skal vere på nynorsk. Slik har Breheimsenteret gjennom 21 år synt for alle som skjønar norsk at nynorsken er sjølvsagt i det området av Noreg som senteret er skipa for å informere om.

I tillegg ser me at det Breheimsenteret skriv, er på solid nynorsk. Det er ikkje sjølvsagt. Ein ting er utstillingstekstar og informasjonsmateriell i store opplag som går gjennom fleire rundar med kvalitetssikring – her kan ein vente seg høg språkleg standard. Men det er mykje som skal skrivast gjennom ei veke: oppslag, meldingar, annonsar og facebookmeldingar. Her kan sjølv den beste få lyst til å ta nokre språklege innersvingar i farten, men det har Breheimsenteret aldri hatt for vane.

Kvar einaste dag sidan opninga i 1993 har Breheimsenteret fortent ein målpris, og no får de han. Og den mannen som må framhevast for å ha lagt den språklege lista høgt, er dagleg leiar gjennom dei siste 20 åra, Peder Kjærvik.

Prisen er som før eit foto frå fjellheimen vår, teke av Frank Smedegård.

Gaupne, 14. juni 2014

Styret i Luster mållag

Oddmund L. Hoel
leiar

Stein Bugge Næss, Ragnhild Ås, Ann Kristin Sperle, Eldbjørg H. Fossøy

Nettsida til Breheimsenteret

Årsmøte 30. mars

Det vert årsmøte i Luster mållag sundag 30. mars klokka 19.00 på Rådhuset i Gaupne.

Vanlege årsmøtesaker.

Styret