Årsmøte 9. april

Det blir årsmøte i Luster mållag måndag 9. april klokka 18-19 på rådhuset i Gaupne.

Vanlege årsmøtesaker (årsmelding, rekneskap, arbeidsplan, val).

Styret

Ikkje målprisutdeling

Det blir ikkje målprisutdeling på Lustramarknaden 10. juni 2017. Me orienterer om dette sidan det har vore eit fast innslag dei fleste år sidan 2002. Det er praktiske grunnar til at me ikkje deler ut prisen no, og me vil kome attende til målprisen ved eit seinare høve. God lustramarknad til alle!

 

Målprisen 2016 til Norskopplæringa i Sogndal

Leiar for Norskopplæringa, Elisabeth Norman, tok imot prisen under Lustramarknaden saman med seks av kursdeltakarane frå Luster. Grunngjeving frå styret i Luster mållag:

Dette er opplæringstenesta som driv norskopplæring for vaksne innvandrarar i Luster. Det vanlege i mange nynorskkommunar har vore at dei vaksne har lært bokmål sjølv om borna deira har lært nynorsk i skulen. Dei siste åra har eit stort nasjonalt arbeid med Noregs Mållag i spissen fått mange titals nynorskkommunar til å leggja om til nynorsk. Det er rett og rimeleg og ikkje verdt ein målpris i seg sjølv, men somme kommunar har vore viktigare enn andre i denne omlegginga.

For nokre år sidan vedtok Luster kommune å leggja om til nynorsk, og den felles norskopplæringstenesta for Sogndal og Luster heiv seg rundt. På kort tid gjorde dei den store jobben som ei slik omlegging er for eit stort opplæringssenter, og det har dei gjort på ein måte som har vekt nasjonal merksemd. For eit par veker sidan vart det nye læreverket NorskPluss B2 presentert nettopp i Sogndal. Det er eit læreverk i norsk for framandspråklege på det aller høgaste nivået som lenge har mangla på nynorsk. Norskopplæringstenesta vår har vore heilt sentral i utarbeidinga av verket.

Norskopplæringstenesta har òg stilt opp for å argumentera for at vaksne innvandrarar i nynorskområdet bør få opplæring på nynorsk – eit syn som faktisk er omstridd i ein del nynorskkommunar. – Dei flytter jo sikkert til ein bokmålsby i alle høve, seier somme. Det har ikkje vore utgangspunktet for norskopplæringstenesta vår. Dei som kjem hit, skal ynskjast velkomen og lærast opp i språket som dominerer her. Fyrst og fremst er det snakk om vanleg folkeskikk, men innvandringa er òg viktig for folketalsutviklinga i heile Distrikts-Noreg som me høyrer til. Nynorsk er skriftmålet som samsvarar med den dialekten dei høyrer dagleg, og ikkje minst: Det er språket borna deira lærer på skulen og gjer leksene sine på heime, og det er det språket alle meldingar frå skule, kommune og andre offentlege etatar er skrive på.

Prisen er som før eit foto frå fjellheimen vår, teke av Frank Smedegård.

Til lukke med Målprisen 2016!

Gaupne, 11. juni 2016

Styret i Luster mållag
Oddmund L. Hoel
leiar
Stein Bugge Næss    Ann Kristin Sperle      Ragnhild Ås     Eldbjørg H. Fossøy

Landsmøte i Noregs Mållag

Representasjonen frå Luster var god på landsmøtet i Noregs Mållag i Bergen 15.-17. april: Trude Bukve frå Bergen mållag, Oddmund Hoel frå Luster mållag, avtroppande leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, og Kine Svori frå Studentmållaget i Oslo.

Marit fekk dundrande applaus frå landsmøtet for å ha leia landssamskipnaden energisk og stødig i tre aktive år.

(Foto: Erik Grov, Noregs Mållag)

Årsmøte 10. april

Det blir årsmøte i laget sundag 10. april klokka 19-20 på rådhuset i Gaupne.

Vanlege årsmøtesaker (årsmelding, rekneskap, arbeidsplan, val).

Styret

Målprisen 2015 til Radio Luster

Styreleiar Finn Skare og redaktør Kristen Ormberg tok imot prisen på vegne av Radio Luster under Lustramarknaden 13. juni. Grunngjeving frå styret i Luster mållag:

Radio Luster hadde si fyrste sending valdagen i 1985 og har såleis halde det gåande i 30 år. Det er verdt ein pris i seg sjølv. Dei fleste nærradioane som dukka opp i 1980- og 90-åra, vart døgnfluger, og nokre få utvikla seg til kommersielle radioar. Radio Luster er i den vesle og eksklusive gruppa med radioar som har drive ein mannsalder på dugnad, og attpåtil i bygde-Noreg.

Når Radio Luster får Målprisen, er det for god dialektbruk gjennom alle desse åra. Radioen har hatt ein stad mellom 150 og 200 medarbeidarar på 30 år. Når ein snakkar på radio, tenkjer ein betre etter enn til vanleg korleis ein formulerer seg og kva ord, former og talemåtar ein nyttar. Slik har Radio Luster vore ein skule i god og medviten dialektbruk for medarbeidarane, til glede for dei mange lyttarane i kommunen. Radioen har òg hatt mange medarbeidarar som har vore opptekne av språk og dialekt, og som har gjort dette til tema i sendingane.

Det må òg framhevast at Radio Luster har vore viktig for å auka den lokalpolitiske interessa i Luster. Ein viktig bakgrunn for skipinga av radioen var informasjonsbehovet i samband med Breheimenutbygginga, og radioen har heile vegen teke opp aktuelle saker og i mange år hatt faste sendingar frå kommunestyremøta. Slik utgjer radioen i dag ein viktig del av det lokale folkestyret, og godt språk og godt folkestyre er to sider av same sak.

Prisen er som før eit foto frå fjellheimen vår, teke av Frank Smedegård.

Me vonar de held fram på same gode vis i minst 30 år til og ynskjer til lukke med Målprisen 2015!

Gaupne, 13. juni 2015

Styret i Luster mållag
Oddmund L. Hoel
leiar
Stein Bugge Næss    Ann Kristin Sperle      Ragnhild Ås     Eldbjørg H. Fossøy

Nettsida til Radio Luster

Om prisutdelinga hjå Luster kommune

Målprisen 2014 til Breheimsenteret

Breheimsenteret frå målprisen 2014. Oddmund Hoel (Luster mållag) og Peder Kjærvik (Breheimsenteret)

Breheimsenteret frå målprisen 2014. Oddmund Hoel (Luster mållag) og Peder Kjærvik (Breheimsenteret)

Peder Kjærvik tok imot prisen på vegne av Breheimsenteret under Lustramarknaden 14. juni. Grunngjeving frå styret i Luster mållag:

Breheimsenteret AS får målprisen for den gode og konsekvente bruken av nynorsk sidan senteret opna dørene i Jostedalen i 1993. Med «konsekvent» meiner me ikkje at Breheimsenteret berre brukar nynorsk. På ein vanleg sommardag er eit større tal tungemål i omlaup på Breheimsenteret. Turistar frå alle verds- og landsdelar og sommararbeidarar i aktivitetsverksemdene frå like mange stader, syter for eit stort språkleg mangfald. Men tekstane som rettar seg mot dei ein kan forvente at skjønar norsk, altså alle frå Norden, inkludert det sentrale Austlandet, er på nynorsk. Breheimsenteret ser aldri ut til å ha brydd seg det minste om at denne delen av marknaden er meir vant til å få ting på bokmål.

Luster er tjukkaste nynorskland, men sjølv her er det særs viktig at me har institusjonar med ei brei kontaktflate utover som tek det for gjeve at alt skal vere på nynorsk. Slik har Breheimsenteret gjennom 21 år synt for alle som skjønar norsk at nynorsken er sjølvsagt i det området av Noreg som senteret er skipa for å informere om.

I tillegg ser me at det Breheimsenteret skriv, er på solid nynorsk. Det er ikkje sjølvsagt. Ein ting er utstillingstekstar og informasjonsmateriell i store opplag som går gjennom fleire rundar med kvalitetssikring – her kan ein vente seg høg språkleg standard. Men det er mykje som skal skrivast gjennom ei veke: oppslag, meldingar, annonsar og facebookmeldingar. Her kan sjølv den beste få lyst til å ta nokre språklege innersvingar i farten, men det har Breheimsenteret aldri hatt for vane.

Kvar einaste dag sidan opninga i 1993 har Breheimsenteret fortent ein målpris, og no får de han. Og den mannen som må framhevast for å ha lagt den språklege lista høgt, er dagleg leiar gjennom dei siste 20 åra, Peder Kjærvik.

Prisen er som før eit foto frå fjellheimen vår, teke av Frank Smedegård.

Gaupne, 14. juni 2014

Styret i Luster mållag

Oddmund L. Hoel
leiar

Stein Bugge Næss, Ragnhild Ås, Ann Kristin Sperle, Eldbjørg H. Fossøy

Nettsida til Breheimsenteret

Årsmøte 30. mars

Det vert årsmøte i Luster mållag sundag 30. mars klokka 19.00 på Rådhuset i Gaupne.

Vanlege årsmøtesaker.

Styret

Målprisen 2013 til Luster Turlag

Grunngjeving frå styret i Luster mållag:

Luster Turlag får målprisen for god og konsekvent bruk av nynorsk gjennom 41 år. Luster er ein av dei sterkaste nynorskkommunane i landet, og det er i seg sjølv ingen sensasjon at friviljuge lag og organisasjonar her brukar nynorsk. Men det er spesielt at ein friviljug organisasjon gjennom så lang tid utmerkjer seg med å bruka så god nynorsk, og ein skal nok leita lenge for å finna ein friluftsorganisasjon i Noreg som kan måla seg med Luster Turlag på dette feltet.

Turlaget har ein omfattande aktivitet, og det gjer at det må skrivast mykje. I informasjonstilfang med kort levetid kan ein bli freista til å ta lett på språket, men det gjer ikkje turlaget. I tillegg har Luster Turlag gjeve ut fleire store bøker gjennom åra, alle med mange forfattarar, noko som gjer språkarbeidet krevjande. Men også her har språket vore eksemplarisk. Me vil òg framheva at turlaget har ein omfattande kulturhistorisk aktivitet attåt turane. Det største laget har gjort er gjenoppbygginga av Fuglesteg, men også dei mange kulturarrangementa gjer turlaget til ein av dei viktigaste kulturinstitusjonane i Luster.

Det er mange i Luster Turlag som har lagt ned mykje godt arbeid for nynorsken, og difor går prisen til laget. Det er likevel ingen tvil om at leiaren gjennom dei fleste åra sidan laget vart skipa skal ha hovudæra. Framfor nokon er det Stein Bugge Næss som har gjort Luster Turlag til eit lysande nynorskføredøme for andre friviljuge organisasjonar i Luster, Sogn og Noreg.

Prisen er eit foto frå fjellheimen vår med Hurrungane i bakgrunnen, teke av Frank Smedegård.

Til lukke med Målprisen 2013!

Gaupne, 8. juni 2013

Styret i Luster mållag

Oddmund L. Hoel
leiar

Ann Kristin Sperle, Marit Aakre Tennø, Eldbjørg H. Fossøy

Nettsida til Luster Turlag

Stein Næss, Inga Reidun Sjøtun og Oddmund Hoel (Foto: Torodd Joranger, Luster kommune)

Nynorskstafetten i Luster

Kristin Fridtun på kulturkvelden

Kristin Fridtun på kulturkvelden

Kring 40 språkinteresserte og songglade lustringar møtte fram på kulturkvelden til Luster mållag 11. februar. Språkhumorist Kristin Fridtun underheldt med «Språklege basketak», som var ordkløyveri på solid fagleg og folkeleg grunn. Den unge filologen frå Elverum er kjend som fast språkspaltist i Dag og Tid og kom i fjor med boka «Norsk etymologisk oppkok». Deretter fekk dei frammøtte prøvd songrøysene då Indre Hafslo Spelemannslag sette i gang med programmet «Dei gamle skulesongane». Innimellom fortalde Malvin Moen om songane og diktarane, som alle saman kom frå den nynorske gullrekkja. Tilstellinga vart halden i høve Nynorskstafetten til Noregs Mållag, og informasjonskonsulent Hege Lothe var til stades og helsa frå mållaget.

Nina Hauge Sørensen, Gunnhild Holen og Hege Lothe

Nina Hauge Sørensen, Gunnhild Holen og Hege Lothe

Noregs Mållag stilte med nynorskstafett-bilen sin i Luster frå morgonen. Kristin Fridtun vitja ungdomsskuleklassar i Gaupne og på Hafslo, og Hege Lothe og Luster mållag hadde møte med styrar Gunnhild Holen i Gaupne barnehage og barnehagekonsulent Nina Hauge Sørensen i kommunen. Noregs Mållag sin barnehagekampanje “Med ord blir verda stor” var her sentral.

Hege Lothe, Jarle Skartun, Erling Bjørnetun, Kjell Ertresvåg og Olav Grov

Hege Lothe, Jarle Skartun, Erling Bjørnetun, Kjell Ertresvåg og Olav Grov

Seinare på dagen var det møte med kommuneleiinga med rådmann Jarle Skartun i spissen. Her tok mållaget mellom anna opp norskopplæringa for vaksne innvandrarar som i dag er på bokmål i Luster og Sogndal, og bruk av nynorske dataprogram. Rådmannen fekk òg overlevert stafettpinnen frå Noregs Mållag.

Les òg Noregs Mållags bloggmelding frå vitjinga.