Lov for Luster mållag

Vedteken på skipingsmøte 13.12.2000

§ 1 Luster mållag har til føremål å samla folk i Luster til aktivt arbeid for det nynorske målet på alle område, og å auka kunnskapen om og vørdnaden for nynorsken og dialektane.

§ 2 Luster mållag skal vera innmeldt i Noregs Mållag gjennom Sogn og Fjordane mållag med dei rettar og pliktar eit lokalt mållag har.

§ 3 Arbeidsåret følgjer kalenderåret. Laget held årsmøte innan utgangen av februar, kunngjort minst ei veke på førehand. Omframt årsmøte vert halde dersom styret vedtek det eller minst ¼ av lagsflokken krev det.

§ 4 Årsmøtet godkjenner årsmelding og rekneskap, fastset årspengane for neste kalenderår og vedtek arbeidsprogram og budsjett. Røysterett på årsmøtet har dei som har betalt årspengar for året som var.

§ 5 Årsmøtet vel:

a) leiar ved særskilt val kvart år,

b) fire styremedlemer med tre varafolk. Styremedlemene vert valde for to år om gongen, og halvparten står på val kvart år, første gongen etter lutkast. Varafolk vert valde for eitt år om gongen,

c) ettersynsmann/-kvinne for rekneskapen,

d) utsendingar til årsmøtet i fylkeslaget og landsmøtet i Noregs Mållag.

e) ei valnemnd på tre medlemer som kjem med framlegg til alle ombod som skal veljast på årsmøtet

§ 6 Styret vel seg imellom nestleiar, skrivar, kassastyrar og studieleiar og står for det daglege arbeidet mellom årsmøta. Innkalling og sakspapir skal sendast ut minst ei veke før møtet. Styret er vedtaksført når det er innkalla på vanleg måte og minst tre styremedlemer eller varafolk møter, mellom dei leiar eller nestleiar.

§ 7 Laget er å rekna som nedlagt når det kjem ned i eit medlemstal på under 10. Fylkeslaget kan dessutan rekna laget som nedlagt dersom det tre år på rad ikkje vert halde årsmøte og sendt årsmelding til fylkeslaget og Noregs Mållag.

§ 8 Dersom laget vert nedlagt, skal styret i fylkeslaget ta hand om møtebøker og anna eige. Dersom nytt lag vert skipa og tilmeldt Noregs Mållag innan fem år etter nedlegginga, skal eiga gå attende til det nye laget. Går det lenger tid, eig fylkeslaget det som er.

§ 9 Framlegg til brigde i lova  må vera kjende for medlemene minst ei veke før årsmøtet. Dersom eit framlegg til brigde av §§ 3-8 får 2/3 fleirtal, er det vedteke. For å endra §§ 1, 2 og 9 krevst samrøystes vedtak.