Bjørn på binnejakt i Vest

Minst to hannbjørnar har kryssa Gudbrandsdalslågen og er observert på vandring vestover. Mogens Lorentzen i Statens naturoppsyn i Oppland ser ikkje vekk i frå at det kan vere fleire.

Les meir hjå NRK Sogn og Fjordane 5. juni

Fyrste målet er nådd

Det står no kr 11 650 på aksjonskontoen. Målet var i fyrste omgang å samle inn kr 10 000. Dei aller fleste som har gjeve, er jostedøler. Mange takk til alle så langt!

Det er slett ikkje for seint å gje! Sjølv om me no har fått inn nok til å betale bota til Ove Baggetun, held me fram innsamlinga. Pengane vil gå til tiltak for å få bukt med rovdyrplaga.

Ny aksjon - opprop

Kronerulling mot rovdyrplaga

Rovdyrplaga har vorte eit stort trugsmål mot sauenæringa i Jostedalen og mange andre bygder i fylket. Det verste så langt var då bjørnen herja i saueflokkane i fjor sommar.

Særleg råka vart Ove Baggetun. Attåt sauetapa kom han i ein naudverjesituasjon som han no har fått kr 10 000 i bot for (manglande bereløyve).

For å støtte han, set me no i gang ei kronerulling som i fyrste omgang tek sikte på å hjelpe til med å betale bota.

Blir det pengar att, vil dei gå til den vidare kampen mot rovdyr. Me presiserer at me ikkje støttar ulovleg jakt.

Me oppmodar alle om å gje 100 kr, men tek sjølvsagt imot både meir og mindre.

Pengane kan setjast inn på aksjonskonto 3785.12.55150.

Det er fint om du hjelper til med å gjere andre merksame på denne kronerullinga.

Arne Bjørk
Einar Blikra
Odd Arne Myklemyr
Oddmund L. Hoel