7 Doktoravhandling

omslag-avhandling

Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940

Ph.d.-avhandling, levert ved Noregs teknisk-vitskaplege universitet, Det humanistiske fakultetet, Institutt for historie og klassiske fag.

Bakgrunn og disputas
Avhandlinga er skriven innanfor prosjektet Det opne språket, som gjekk 2003-07 ved Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda. Eg var knytt til doktorgradsprogrammet i historie ved NTNU i Trondheim. Rettleiar var professor Ola Svein Stugu (NTNU), medrettleiar var professor Brynjulv Gjerdåker (HVO).

Avhandlinga vart levert 27. mars. I vurderingskomiteen (oppnemnd 24. april) sat professorane Torbjörn Nilsson (Södertörns högskola, Sverige), May-Brith Ohman Nielsen (Universitetet i Agder) og Ingar Kaldal (NTNU). Innstillinga frå komiteen kom 16. september. Disputasen var ved NTNU 20. november 2009. Disputasinnlegga er ikkje publiserte, men Nilsson publiserte i 2010 ein artikkel basert på disputasinnlegget og i 2013 ei melding av bokutgåva.

Utgåver
Den prenta utgåva av avhandlinga kan lånast på ein del høgskule- og universitetsbibliotek. Nedanfor finst ei digital utgåve av dei delane av avhandlinga som ikkje er med i eller er monaleg endra i bokutgåva. Ei fullstendig digital utgåve av avhandlinga er ikkje publisert.

Om bokutgåva, lansert 18. februar 2011.
Prosjektside i Cristin

Dokument til nedlasting (pdf)
Avhandlinga – kap. 1-4 og 13 (s. 1-115 og 541-585)
Samandrag
Innstilling frå vurderingskomiteen 16.9.09
Presentasjon av avhandlinga på disputasen 20.11.09

Mål og maskulinitet – prøveførelesing til ph.d-graden, 20.11.09 

ISBN 978-82-471-1816-0 (trykt utg.)
ISBN 978-82-471-1817-7 (elektr. utg.)
ISSN 1503-8181
Doktoravhandlingar ved NTNU, 2009:208