To manus ferdige

I februar–mars fekk eg av garde to forlagsklare manuskript som har kravd mykje arbeid: Fjordfylket på nye vegar 1875–1945 som skal bli band 3 i Soga om Sogn og Fjordane, og kapitlet «Unionstida med Sverige (1814–1905)» i band 4 i det nye verket Norsk språkhistorie. Peikarane fører til omtaler og innhaldslister.

Posted in Historie, Språkhistorie | Leave a comment

Siste nytt frå 1600-talet

Siste nytt 2015For femte år på rad har eg ei fast spalte i JSA med siste nytt frå 1600-talet i Jostedalen. Artiklane er no samla på denne sida.

Posted in Historie, Jostedalen | Leave a comment

Sentraliserande kommunereform (kronikk)

SA-kronikk-28okt14Følgjande tekst stod som kronikk i Sogn Avis 28.10.2014.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sende i haust ut ein «invitasjon», det vil seia ein ordre, til kommunane om å greia ut kommunesamanslåing. Sogn regionråd har pliktskuldig gått i gang, og i utgreiingane som no skal lagast, må det stå sentralt å vurdera dei konkrete verknadene av eventuelle samanslåingar. Uklår tale om meir «robuste» kommunar som er betre eigna til å «møte framtida», er det altfor mykje av.

Continue reading

Posted in Politikk | Leave a comment

«Med påhalden penn?» Bok om 1814

1814-bok omslagI byrjinga av juni kom boka vår om 1814: Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark – ei samling med 12 artiklar av 12 forfattarar frå og om Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Telemark.

Jens Johan Hyvik, Harald Krøvel og eg byrja så smått planlegginga av prosjektet hausten 2010, inspirert av eit liknande bokprosjekt om 1905 som me hadde vore med på. I mars 2012 fekk prosjektet vårt støtte frå Noregs forskingsråd sitt Grunnlov-program, og dermed var me i gang. Sjå sida om boka for meir informasjon om min artikkel, boka, aktivitetar og fleire peikarar.

Posted in Historie | 2 Comments

Verdilaus forsking om éin karakter i norsk (BT-kronikk 11/10)

Følgjande tekst stod som kronikk i Bergens Tidende torsdag 11/10. Continue reading

Posted in Målsak | Leave a comment

UiB: Nei til å evaluere forsøk med éin karakter i norsk

Kongsbakken vgs i Tromsø og Fana gymnas prøvde fyrst å få Universitetet i Bergen til å evaluere forsøka med éin karakter i norsk. Det sa UiB nei til, noko avdelingsleiaren ved Kongsbakken kritiserte dei skarpt for i Nordlys 17.9.2012. I dag stod svaret frå Endre Brunstad og Heming Gujord, dei to norskdidaktikarane ved UiB som sa nei til å evaluere forsøka. Nordlys har ikkje lagt ut svaret deira på nettet, men eg legg her ut noko anna: Svarbrevet frå UiB til Kongsbakken og Fana 22.3.2011 der Brunstad/Gujord grunngjev kvifor det er fagleg uforsvarleg å gjennomføre ei slik evaluering. Seinare sa også NIFU nei med ei sterkt samanfallande grunngjeving.

Posted in Målsak | Leave a comment

Nordlandsforsking evaluerer forsøk med éin karakter i norsk

Utdanningsdirektoratet offentleggjorde i går Nordlandsforsking sin rapport om forsøka ved Kongsbakken vgs (Tromsø) og Fana gymnas med éin samla karakter i norsk i Vg1 og Vg2.

Kort om bakgrunnen: Tidleg i år var det ein stor strid om sidemålsordninga etter at det kom fram at Udir, med kunnskapsministeren si velsigning, arbeidde for å redusere omfanget av sidemålsordninga i den nye læreplanen i norsk. Læreplanarbeidet har gått sin gang sidan då, og Udir/Kunnskapsdepartementet kjem i løpet av hausten med sine framlegg der samanslåing til éin karakter i norsk (i staden for tre) har figurert som ei av løysingane. Nyleg har Ap i  programutkastet sitt òg gått inn for dette. Før og under læreplanarbeidet har det gått føre seg forsøk ved dei to nemnde skulane som Udir har fatta stor interesse for.

Continue reading

Posted in Målsak | Leave a comment

Kristins time (DT 3/2)

Det vart seige dagar for trauste SV-arar førre veke. Utspelet frå kunnskapsminister Kristin Halvorsen om å svekkja kompetansemåla for sidemålsopplæringa i læreplanen kom som lyn frå klar himmel. I alle fall i lys av partiprogrammet. Men les ein seg bakover i dei politiske styringsdokumenta, kjem Halvorsens utspel slett ikkje overraskande. Continue reading

Posted in Målsak | Leave a comment

Innlegg om sidemål i BT

Dette innlegget stod på prent i BT i dag. Dei har piffa opp mi noko keisame overskrift til «Halvorsens åtak på nynorsk».

Slutt på eigen karakter og eksamen i sidemål?

Utdanningsdirektoratet (Udir) prøver i eit større innlegg i BT 28/1 å forklara kva det vil gjera med norskfaget og særleg med sidemålet. Bakgrunnen er at læreplanane i grunnskule og vidaregåande opplæring skal reviderast. Udir ynskjer å gje hovudmålet høgare prioritet på kostnad av sidemålet i norskfaget. Continue reading

Posted in Målsak | Leave a comment

Sidemålssaka – bakgrunn og oppsummering

Den siste veka har mange av oss hissa oss temmeleg mykje opp over ymse utspel frå Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet/Kristin Halvorsen om sidemål. Det herskar ikkje så reint lite forvirring om kva som har skjedd og skjer. Her er ein freistnad på ei opprydding. Continue reading

Posted in Målsak | 1 Comment